با ما از آخرین جاذبه های توریستی ایران و جهان آگاه شوید
روزنامه توریسم
کل صفحات توریسم
 تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب تبلیغات خبر جنوب
Dried Apricots Stew :: روزنامه توریسم :: تنها روزنامه گردشگری دنیا
NID : 1419
1399/12/05

Dried Apricots StewKhoresh Gheysi or Dried Apricots Stew contains very high amounts of vitamin A and vitamin B6, and high amounts of vitamin C, riboflavin, potassium, niacin, and dietary fiber. It has no cholesterol.
Ingredients:
■ 4.5 oz (127g) Dried Apricots
■ 8 oz (227g) Plums
■ 8 oz (227g) Mushrooms
■ 6 oz (170g) Carrots
■ 1 Onion
■ 1 Tbsp Tomato Paste
■ 2 Tbsp Vegetable Oil Turmeric, Crushed Red Pepper, Salt
Directions:
1-Fry the onions with vegetable oil until golden. 2- Stir in turmeric, crushed red pepper, and tomato paste. 3- Continue frying for couple of more minutes. 4- Stir in the carrots and continue frying for few minutes. 5- Add the mushrooms, plums, and the dried apricots. 6- Garnish with salt and add enough water to cover half of the ingredients. 7- Cover the pot with a lid; simmer for 30 minutes over medium heat.


/انتهای متن/
مشاهده : (31) بار
صاحب امتیاز و مدیرمسئول نشریات بین المللی خبر : حسین واحدی پور | مدیر فناوری ارتباطات و اطلاعات : رامین حق جو سروستانی
License owner & Editor in Chief: HosseinVahedipour || ICT webmaster: Ramin Haghjou Sarvestani,M.Sc.
Copyright © 2013 KHABAR International Publications Group. All rights reserved.